Dodane: 2019-08-12

INFORMACJA-dodatek wychowawczy dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w informuje, iż od 1 lipca 2019 r. w związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dzieciom do 18 roku życia umieszczonym w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, tj. Domu Dziecka w Oławie, przysługuje prawo do dodatku wychowawczego w wysokości świadczenia wychowawczego tj. 500 zł miesięcznie.

Wnioski należy składać od 1 lipca 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku brak zmian w sytuacji dziecka w placówce mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Dodatek wychowawczy przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w placówce do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko Domu Dziecka w Oławie, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku gdy dodatek wychowawczy przysługuje za niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek wychowawczy wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dodatek ten, w szczególności, powinien być przeznaczony na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz zwiększanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych. Może być również akumulowany celem udzielenia dodatkowego wsparcia finansowego podopiecznemu w procesie jego usamodzielniania się. Decyzję w tej sprawie powinien podjąć dyrektor placówki.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie pod numerem tel. 71 381 25 41.

Więcej informacji można także uzyskać na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl

Wniosek do pobrania znajduje się poniżej.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl