Dodane: 2018-12-03

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2019r.

Zgodnie z założeniami programu w roku 2019 realizowane będą następujące obszary programu:

 1. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 25%, ale nie więcej niż 150.000,00 zł, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 45%, ale nie więcej niż 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. obszar D (likwidacja barier transportowych)
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 55%;
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 65%, ale nie więcej niż:
   • 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych mikrobusami, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
   • 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych mikrobusami, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
   • 250.000,00 zł dla autobusów;
 4. obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 15% ale nie więcej niż 9.000,00 zł na każda osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu; gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 5. obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 70% nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu; jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 6. obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) maksymalny procentowy udział dofinansowania ze środków PFRON w łącznych kosztach realizacji projektu do 25%, powiaty.

Wnioski z obszarów B,C,D,F,G można składać od 03.12.2018r. do 15.01.2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, natomiast wniosek z obszaru E projektodawca może składać bezpośrednio do Oddziału PFRON od 30 listopada 2018r. do 31 października 2019r.

Informacje na temat Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2019 roku są dostępne na witrynie internetowej PFRON - www.pfron.org.pl , Starostwa Powiatowego w Oławie www.starostwo.olawa.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, pok. nr 4; od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30; środa 08:00-16:00.

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl