Dodane: 2018-11-28

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/EFS/2018 O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30 TYS. EURO NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU „PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE OŁAWSKIM”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, w związku z realizacją projektu „Piecza zastępcza w powiecie Oławskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę za pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu "Piecza Zastępcza w Powiecie Oławskim".

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. „Piecza zastępcza w powiecie Oławskim” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania nr 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Do zadań asystenta koordynatora projektu będzie należeć: współpraca z koordynatorem projektu, współuczestniczenie w rozliczaniu finansowym, w sprawozdawczości i w prowadzeniu dokumentacji, wsparcie przy organizacji szkoleń/doradztwa/konferencji/spotkań, prowadzenie sprawozdawczości i monitorowanie działań w ramach projektu, sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, monitorowanie osiągnięć wskaźników i rezultatów w projekcie, w tym kontrola oświadczeń uczestników w zakresie zgodności z projektem i wytycznymi, bieżące monitorowanie projektu, przygotowanie ankiet i ankietowanie uczestników projektu, sporządzanie raportów ewaluacyjnych, aktualizacja informacji o postępach w realizacji projektu w celu ich zamieszczenia na stronie internetowej, przestrzeganie zasad równości szans i niedyskryminacji, podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu, wykonywanie innych zadań związanych z realizacją projektu, zgodnie z potrzebami oraz możliwościami. Czas realizacji zadań przez asystenta koordynatora projektu wyniesie 37 godzin miesięcznie.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

Szczegółowy opis oferty znajduje się poniżej w Załączniku ZAPYTANIE OFERTOWE.

 

Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55- 200 Oława, w zaklejonej kopercie z napisem: Oferta na asystenta koordynatora projektu ,,Piecza zastępcza w powiecie Oławskim” do dnia 10 grudnia 2018 r. do godz. 15.00

lub drogą elektroniczną w formie skanów podpisanych dokumentów na adres sekretariat@pcpr-olawa.pl do końca dnia 10 grudnia 2018 r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: (71) 381 25 45

lub poprzez adres e-mail: marta.kaczmar@pcpr-olawa.pl

 

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl