Nabór na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 12.09.2019 r. - historia zmian

Wersja z dnia: 2019-10-08 15:29:02 [red.: Marta Kaczmar]

NABÓR ZAKOŃCZONY - WERSJA ARCHIWALNA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – umowa na czas określony, pełny etat czasu pracy

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

 

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

1. Wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

6. Kandydat posiada obywatelstwo polskie;

7. Prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

 

II Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1. Doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.

2. Umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność;

3. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność;

4. Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji;

5. Dyspozycyjność (gotowość do wyjazdów służbowych i do pracy w godzinach popołudniowych);

6. Umiejętność interpretacji przepisów;

7. Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej;

8. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu;

9. Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do niej;

10. Znajomość ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

III Warunki pracy na stanowisku:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat – umowa na czas określony.

2. Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

3. Miejsce świadczenia pracy – praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, w miejscu pracy Zespołu do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.

4. Praca wiąże się z koniecznością sprawnego przemieszczania się pomiędzy odległymi miejscowościami na terenie Powiatu Oławskiego, w związku z czym do obowiązków koordynatora należeć będzie kierowanie samochodem osobowym (również po zmierzchu).

5. Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2019 r. / październik 2019 r.

 

IV Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.

4. Kopie świadectw pracy.

5. Wypełnione Oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia:

• o posiadaniu prawa jazdy kat. B;

• o posiadaniu lub dysponowaniu samochodem do wykonywania pracy koordynatora;

• o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

• o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

• iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia.

• iż kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona.

• iż kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

V Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w terminie do 23.09.2019 r. do godz. 12:00.

 

Szczegóły ogłoszenia znajdują sie w Załączniku.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45;

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

Oława, 12.09.2019 r.

 

 

Wersja z dnia: 2019-09-12 14:37:45 [red.: Marta Kaczmar]

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – umowa na czas określony, pełny etat czasu pracy

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

 

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

1. Wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

6. Kandydat posiada obywatelstwo polskie;

7. Prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem osobowym.

 

II Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1. Doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.

2. Umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność;

3. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność;

4. Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji;

5. Dyspozycyjność (gotowość do wyjazdów służbowych i do pracy w godzinach popołudniowych);

6. Umiejętność interpretacji przepisów;

7. Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej;

8. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu;

9. Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do niej;

10. Znajomość ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

III Warunki pracy na stanowisku:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat – umowa na czas określony.

2. Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

3. Miejsce świadczenia pracy – praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, w miejscu pracy Zespołu do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.

4. Praca wiąże się z koniecznością sprawnego przemieszczania się pomiędzy odległymi miejscowościami na terenie Powiatu Oławskiego, w związku z czym do obowiązków koordynatora należeć będzie kierowanie samochodem osobowym (również po zmierzchu).

5. Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2019 r. / październik 2019 r.

 

IV Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.

4. Kopie świadectw pracy.

5. Wypełnione Oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia:

• o posiadaniu prawa jazdy kat. B;

• o posiadaniu lub dysponowaniu samochodem do wykonywania pracy koordynatora;

• o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

• o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

• iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia.

• iż kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona.

• iż kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

V Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w terminie do 23.09.2019 r. do godz. 12:00.

 

Szczegóły ogłoszenia znajdują sie w Załączniku.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45;

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

Oława, 12.09.2019 r.

 

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl