Informacje dotyczące załatwiania spraw i druki wniosków do pobrania.

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy  złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Zespołu. Do wniosku należy załączyć:

1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - wydane nie wcześniej niż na 30 dni  przed  złożeniem wniosku,

2) posiadaną dokumentację medyczną, która może mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (np.: karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, wyniki badań, zaświadczenia lekarskie itp.- kopie),

3) posiadane orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (kopie) ? dotyczy osób które ubiegały się wcześniej o wydanie orzeczenia.

Sprawa powinna zostać rozpoznana w terminie jednego miesiąca,  a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych lub wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań czy konsultacji do dwóch miesięcy.

O terminie rozpatrzenia wniosku, nie później niż na 7 dni przed jego rozpatrzeniem, zawiadamia się:

Niestawienie się osób w wyznaczonym terminie na posiedzeniu o wydanie orzeczenia, powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. W przypadku gdy niestawiennictwo zostało usprawiedliwione ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, wyznacza się nowy termin rozpatrzenia sprawy

Jeżeli osoba zainteresowana lub dziecko nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego    z powodu długotrwałej choroby i nie rokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, badanie przeprowadza się w miejscu pobytu tej osoby lub dziecka.  W przypadku gdy lekarz- przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona wydana bez badania.

Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania  o  Niepełnosprawności we Wrocławiu, za pośrednictwem Zespołu w Oławie. Powiatowy Zespół obowiązany jest przesłać odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli Zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. Kutrowskiego 31A
tel. sekretariat: 71/ 303 62 95; 71/ 303 29 71
tel. 501 978 936
sekretariat@pcpr-olawa.pl