Pobyt w mieszkaniu chronionym dla osób usamodzielnianych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że Powiat Oławski dysponuje ofertą pomocy w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym, przeznaczoną dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl