Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne do funkcjonowania osobie niepełnosprawnej w okresie choroby, lub kalectwa trwałego. Można do nich zaliczyć min. wózek inwalidzki, protezę, balkonik. Środki pomocnicze to również przedmioty tj. aparat słuchowy ,pieluchomajtki, które umożliwiają osobie niepełnosprawnej codzienne funkcjonowanie.

O dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się wszystkie osoby niepełnosprawne w zależności od potrzeb wynikających ze schorzenia. Średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych za kwartał poprzedzający kwartał złożenia wniosku nie może przekraczać:

Wysokość dofinansowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynosi:

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonej na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl