Sport, kultura, rekreacja, turystyka

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

- udokumentują posiadanie własnych środków lub pozyskanych z innych źródeł na sfinalizowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wniosek składa się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi 40 % przedsięwzięcia.

Realizacji dokonuje się po podpisaniu umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.

Wszystkie osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania powinny złożyć pisemny wniosek w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Oławie (pok.4) wraz z załącznikami. Wniosek jest dostępny w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej www.pcpr-olawa.pl

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl