Sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego może uzyskać osoba niepełnosprawna u której zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych. Fakt ten musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. O dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

  1. Wszystkie osoby niepełnosprawne w zależności od potrzeb wynikających ze schorzenia. Średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych za kwartał poprzedzający kwartał złożenia wniosku nie może przekraczać:

50%- przeciętnego wynagrodzenia, którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z (Dz. U. z 2019r., poz. 1172 z późn.. zm.) na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 65%- przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON wynosi do 40% kosztów, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Realizacji dokonuje się po podpisaniu umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.

Wszystkie osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania powinny złożyć pisemny wniosek w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Oławie (pok.4) wraz z załącznikami. Wniosek jest dostępny w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej www.pcpr-olawa.pl

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl