Turnus rehabilitacyjny

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:

 1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
 3. o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna przedłożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
 3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 7. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna pod warunkiem, że:

 1. wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna,
 2. opiekun:
  • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie (w przypadku osoby bezdomnej i pozostającej pod opieką decyduje miejsce pobytu).Wniosek zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

O uczestnictwo w turnusie mogą ubiegać wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają:

Wysokość dofinansowania:

W przypadku przyznania dofinansowania osoba niepełnosprawna przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pisemną informację o terminie i miejscu odbywania się turnusu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, jednak nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Miejsce i termin wyjazdu pozostaje w gestii wnioskodawcy, z zastrzeżeniem, iż ośrodek i realizator muszą realizować rehabilitację zgodnie z danym schorzeniem oraz posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

Termin składania wniosków: w każdym czasie.

Aktualna centralna baza danych ośrodków i organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych dostępna jest pod adresem internetowym https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-świadczeniobiorców/turnusy oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na tej stronie znajduje się centralna baza danych, utworzona z 16 wojewódzkich rejestrów ośrodków i 16 wojewódzkich rejestrów organizatorów. Zawiera ona aktualizowane przez wojewodów informacje o ośrodkach i organizatorach, posiadających wpis do odpowiedniego rejestru wojewody. Na stronie umożliwiono wyszukiwanie ośrodków i organizatorów według zadanych kryteriów (np. rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu). Wyszukane pozycje można następnie wydrukować wraz z danymi kontaktowymi.

Wszystkie osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania powinny złożyć pisemny wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (pok. 4) wraz z załącznikami. Wniosek dostępny jest także w siedzibie PCPR w Oławie.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl