WERSJA ARCHIWALNA - NABÓR UNIEWAŻNIONY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława

 

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak prawomocnego skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4. Spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

6. Znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rachunkowości i finansów publicznych – znajomość zasad księgowości budżetowej.

7. Umiejętność obsługi komputera, znajomość programów: pakietu Open Office, Microsoft Office.

8. Odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność.

 

II Wymagania dodatkowe:

• doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego,

• znajomość programu księgowego firmy Progman Finanse DDJ,

• znajomość zagadnień płacowych w jednostkach budżetowych,

• znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

• umiejętność tworzenia wewnętrznych aktów prawnych,

• praktyczna znajomość obsługi komputera (pakiet Office),

• znajomość programu Płatnik,

• znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,

• umiejętność sporządzania list płac, deklaracji ZUS i podatkowych,

• znajomość przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych,

• komunikatywność, samodzielność, systematyczność, umiejętność sprawnej organizacji pracy na stanowisku, rzetelność, odpowiedzialność.

 

III Warunki pracy na stanowisku:

• miejsce pracy zlokalizowane w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie,

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,

• stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

• praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna,

• większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,

• częstotliwość wyjazdów służbowych sporadyczna.

 

IV Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.

4. Kopie świadectw pracy.

5. Wypełnione Oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia:

• o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

• o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

• iż kandydat nie był skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia.

• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6. Mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy.

 

V Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie” w terminie do 15 stycznia 2020 r., do godziny 15:00.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz dokumenty do wypełnienia znajdują się w Załączniku.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45;

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

Oława, 31.12.2019 r.

 

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl