WERSJA ARCHIWALNA - NABÓR ZAKOŃCZONY

Zarząd Powiatu Oławskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oławie działającego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie.

I. Wymagania niezbędne:

1) określone w art. 6 oraz art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. u. z 2016 r. poz. 902 tj.) oraz określone w art. 122 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 tj.):

a) obywatelstwo polskie z zastrz. art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

c) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie wyższe - specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej ,

f) co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej.

2) znajomość przepisów prawnych: ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 25 lipca 2005 r., ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., podstawowa znajomość zarządzania finansami publicznymi, znajomość aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw.

 

II.Wymagania dodatkowe:

a)doświadczenie w pracy z zakresu interwencji kryzysowej,

b)doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,

c)umiejętność organizowania pracy oraz podejmowania decyzji,

d)odporność na stres.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

Organizacja pracy oraz realizacja zadań Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie.

 

IV. Warunki pracy na stanowisku:

a) miejsce pracy pl. Zamkowy 17, 55-200 Oława,

b) warunki szkodliwe na stanowisku: oddziaływanie pola elektromagnetycznego (praca urządzeń zasilanych energią elektryczną),

c) stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie i przemieszczaniem się wewnątrz budynku,

d) praca administracyjno-biurowa, wymagająca bezpośredniego kontaktu

z klientami jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna,

e)większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej (obciążenie statyczne)

f)częstotliwość wyjazdów służbowych: nienormowana w zależności od potrzeb.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił powyżej 6 %.

 

VI. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) doświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

d) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

g) kserokopie świadectw pracy,

h) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

i) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

j) w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Oławie Oława ul. 3 Maja 1 lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Oławie ul. 3 Maja 1 55-200 Oława z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Kierownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oławie w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godziny 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Oławie po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu do Starostwa.

Kandydaci spełniający wymogi formalne, będą informowani indywidualnie o terminie i zastosowanych technikach naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Oławie oraz na tablicy ogłoszeń PCPR w Oławie.

Oława, dnia 9 kwietnia 2018 r.

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl