WERSJA ARCHIWALNA - NABÓR ZAKOŃCZONY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oławie działającego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm):

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 6. co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej,
 7. znajomość przepisów prawnych: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, podstawowa znajomość zarządzania finansami publicznymi, znajomość aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw.

 

II Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy z zakresu interwencji kryzysowej,
 2. doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 3. umiejętność organizowania pracy oraz podejmowania decyzji,
 4. odporność na stres,
 5. umiejętność obsługi komputera, znajomość programów: pakietu Open Office, Microsoft Office,
 6. prawo jazdy kat. B.

III Warunki pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy: pl. Zamkowy 17, 55- 200 Oława, oraz teren powiatu oławskiego w miejscach związanych z wykonywanymi zadaniami,
 2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
 3. stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 4. praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna,
 5. większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,
 6. częstotliwość wyjazdów służbowych: nienormowana w zależności od potrzeb.

IV Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
 4. Kopie świadectw pracy.
 5. Wypełnione Oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia:

6. Mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy.

 

V Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oławie” w terminie do 19 czerwca 2020 r., do godziny 15:00.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45.

 

 

Anna Wójcik

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

Oława, 05.06.2020 r.

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl