WERSJA ARCHIWALNA - NABÓR ZAKOŃCZONY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – umowa na zastępstwo

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

 

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 1. Wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
 3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 6. Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
 7. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
 8. Kandydat posiada co najmniej dwuletni staż pracy;
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 10. Prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem.

II Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność;
 2. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność;
 3. Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji;
 4. Dyspozycyjność (gotowość do wyjazdów służbowych i do pracy w godzinach popołudniowych);
 5. Umiejętność interpretacji przepisów;
 6. Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej;
 7. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu;
 8. Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do niej;
 9. Znajomość ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

III Warunki pracy na stanowisku:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat – umowa na zastępstwo.
 2. Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.
 3. Miejsce świadczenia pracy – praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych, w miejscu pracy Zespołu do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.
 4. Praca wiąże się z koniecznością sprawnego przemieszczania się pomiędzy odległymi miejscowościami na terenie Powiatu Oławskiego, w związku z czym do obowiązków koordynatora należeć będzie kierowanie samochodem osobowym (również po zmierzchu).
 5. Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2018 r.

 

IV Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i list motywacyjny.
 2. Kopia dowodu osobistego.
 3. Ksero dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
 4. Kopie świadectw pracy.
 5. Kopia prawa jazdy kat. B.
 6. Oświadczenie o posiadaniu lub dyspozycji samochodu do wykonywania pracy koordynatora.
 7. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 8. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo karne skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia.
 10. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona.
 11. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
 12. Oświadczenie kandydata, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
 13. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

V Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w terminie do 26.11.2018 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują sie w załączniku

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45.

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

Oława, 14.11.2018 r.

 

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl