WERSJA ARCHIWALNA - NABÓR ZAKOŃCZONY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty- doradcy do spraw osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe.
 6. Staż pracy min. 2 lata.
 7. Znajomość przepisów prawnych: z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Umiejętność obsługi komputera, znajomość programów: pakietu Open Office.

 

II Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość programów realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Doświadczenie w zakresie przyznawania dofinansowań z PFRON.
 3. Komunikatywność.
 4. Samodzielność, wysoki poziom kultury osobistej.
 5. Dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań, odporność na stres.
 6. Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.

III Warunki pracy na stanowisku:

• miejsce pracy zlokalizowane w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie,

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,

• stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

• praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna,

• większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,

• częstotliwość wyjazdów służbowych sporadyczna.

 

IV Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie świadectw pracy.
 4. Kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach i kursach.
 5. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 6. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo karne skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 9. Mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy.

 

V Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty- doradcy do spraw osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie” w terminie do 21 sierpnia 2018 r., do godziny 14:00.

 

Szcegółowe informacje znajdują się w załączniku

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl