Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty pracy z rodziną

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

 

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub nauki o rodzinie.
 2. Staż pracy min 3 lata.
 3. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Kandydat posiada obywatelstwo polskie.
 5. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego, funkcjonowania samorządu terytorialnego.

II Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
 2. Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,
 3. Umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 4. Wyrozumiałość, cierpliwość,
 5. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność,
 6. Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,
 7. Dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach popołudniowych),
 8. Umiejętność interpretacji przepisów,
 9. Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej,
 10. Dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu,
 11. Prawo jazdy kat. B

 

III Warunki pracy na stanowisku:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat.
 2. Praca na stanowisku specjalisty pracy z rodziną będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.
 3. Miejsce świadczenia pracy – ul. 3 Maja 1, siedziba Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej pl. Zamkowy 17, 55 – 200 Oława, oraz teren Miasta Oława i teren Powiatu Oławskiego w miejscach związanych z realizowanymi zadaniami.
 4. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna.

IV Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
 4. Kopie świadectw pracy.
 5. W przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu      potwierdzającego niepełnosprawność.
 6. Wypełnione Oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia:

V Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w terminie do 20 sierpnia 2020 r.

 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączniku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45;

 

 

Anna Wójcik

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Oława, 07.08.2020 r.

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl