NABÓR ZAKOŃCZONY - WERSJA ARCHIWALNA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w mieszkaniu chronionym – praca na ½ etatu

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 1. Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
 2. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
 5. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 7. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu,

II Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Mile widziane kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 2. Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,
 3. Umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 4. Wyrozumiałość, cierpliwość,
 5. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność,
 6. Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,
 7. Dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach popołudniowych),
 8. Umiejętność interpretacji przepisów,
 9. Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej.
 10. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
 11. Prawo jazdy kat. B.

III Warunki pracy na stanowisku:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pół etatu.
 2. Praca na stanowisku pracownika socjalnego będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.
 3. Miejsce świadczenia pracy – praca w mieszkaniu chronionym w Oławie, w siedzibie PCPR w Oławie oraz w miejscach zamieszkania osób u których przeprowadzane są wywiady środowiskowe i w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.
 4. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna.

IV Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
 3. Kopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo karne skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30, w terminie do 19 stycznia 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl