WERSJA ARCHIWALNA - NABÓR ZAKOŃCZONY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na stanowisko pedagoga

w ramach projektu p.n. „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

 

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika / pedagogika specjalna.

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

4. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pomocy społecznej, funkcjonowania samorządu terytorialnego.

II Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1. Doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem.

2. Kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej.

3. Doświadczenie w pracy w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

4. Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.

5. Wyrozumiałość, cierpliwość.

6. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność.

7. Dyspozycyjność.

8. Prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem osobowym.

III Warunki pracy na stanowisku:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat, na czas określony.

2. Praca na stanowisku pedagoga będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

3. Miejsce świadczenia pracy – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1, Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Plac Zamkowy 17 w Oławie oraz teren Powiatu Oławskiego.

4. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna.

IV Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.

4. Kopie świadectw pracy.

5. Wypełnione Oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia:

• o posiadaniu prawa jazdy kat. B;

• o posiadaniu lub dysponowaniu samochodem do wykonywania pracy pedagoga;

• o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

• o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w terminie do 17 czerwca 2019 r.

Szczegóły naboru wraz z dokumentami do wypełnienia znajdują sie w Załączniku.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Oława, 10.06.2019 r.

 

 

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl