NABÓR ZAKOŃCZONY - WERSJA ARCHIWALNA

Nabór na stanowisko Referenta - doradcy do spraw osób niepełnosprawnych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko pracy Referenta - doradcy do spraw osób niepełnosprawnych.

Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kodeksu postępowania administracyjnego.
 7. Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Office (Excel, Word).

Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane kierunki wykształcenia: administracja, prawo, ekonomia, finanse, rachunkowość.
 2. Mile widziany staż pracy w administracji rządowej lub samorządowej.
 3. Dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.
 4. Odporność na stres, mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 5. Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.
 6. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu, dyspozycyjność i samodzielność.
 7. Uprzejmość, życzliwość, uczciwość i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie świadectw pracy.
 4. Kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach i kursach.
 5. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 6. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo karne skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia.
 8. W przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w razie chęci skorzystania z przysługujących uprawnień.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta- doradcy ds. osób niepełnosprawnych” w terminie do 26 sierpnia 2016 r., do godziny 15:30.

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl