WERSJA ARCHIWALNA - NABÓR ZAKOŃCZONY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Referenta ds. księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Wykształcenie wyższe.

5. Nieposzlakowana opinia.

6. Znajomość przepisów prawnych z zakresu: funkcjonowania samorządu terytorialnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, podstaw rachunkowości i finansów publicznych, warsztatów terapii zajęciowej, kodeksu postępowania administracyjnego.

7. Umiejętność obsługi komputera, znajomość programów: pakietu Open Office, Microsoft Office.

 

II Wymagania dodatkowe:

1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

2. Doświadczenie w wykonywaniu zadań o podobnym charakterze.

3. Samodzielność, wysoki poziom kultury osobistej.

4. Dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań, chęć podejmowania się nowych zadań.

5. Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.

 

III Warunki pracy na stanowisku:

• miejsce pracy zlokalizowane w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie,

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,

• stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

• praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna,

• większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,

• częstotliwość wyjazdów służbowych sporadyczna.

 

IV Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.

4. Kopie świadectw pracy.

5. Wypełnione Oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia:

• o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

• o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

• iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia.

• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6. Mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy.

 

V Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego referenta ds. księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie” w terminie do 3 grudnia 2019 r., do godziny 15:00.

 

Szczegóły naboru znajdują się w Załączniku.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45;

 

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

22.11.2019 r.

 

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl