WERSJA ARCHIWALNA - NABÓR ZAKOŃCZONY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława

 

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Wykształcenie wyższe.

5. Staż pracy min. 2 lata.

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Znajomość przepisów prawnych: z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, w tym zwłaszcza Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, kodeksu postępowania administracyjnego, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej, Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłat za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.

8. Umiejętność obsługi komputera, znajomość programów: pakietu Open Office / Microsoft Office.

 

II Wymagania dodatkowe:

1. Preferowany kierunek studiów: prawo, administracja.

2. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.

3. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

4. Znajomość Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

5. Komunikatywność.

6. Wysoki poziom kultury osobistej.

 

III Warunki pracy na stanowisku:

• miejsce pracy zlokalizowane w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1,

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, na czas określony,

• stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

• praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna,

• większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,

• częstotliwość wyjazdów służbowych sporadyczna.

 

IV Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.

4. Kopie świadectw pracy.

5. Wypełnione Oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia:

• o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

• o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

• iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia.

• o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6. Mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy.

 

V Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie” w terminie do 25 listopada 2019 r., do godziny 15:00.

 

Szczegółowe informacje odnośnie naboru znajdują się w załączniku.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45;

 

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

Oława 14.11.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl