Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe.
 6. Znajomość przepisów prawnych: z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o pomocy społecznej, oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw.
 7. Umiejętność obsługi komputera i programów informatycznych.

 

II Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: pedagogika, psychologia, administracja.
 2. Doświadczenie w pracy min. 1 rok.
 3. Doświadczenie w wykonywaniu zadań: z zakresupomocy społecznej, obsługi administracyjnej, przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych.
 4. Komunikatywność.
 5. Samodzielność, wysoki poziom kultury osobistej.
 6. Dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.
 7. Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.

 

III Warunki pracy na stanowisku:

 

IV Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący Załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
 4. Kopie świadectw pracy.
 5. Wypełnione Oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia: o posiadaniu obywatelstwa polskiego; o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia; o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 6. Mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy.
 7. W przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego referenta ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie” w terminie do 20 stycznia 2021 r., do godziny 13:00.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45.

Szczegółowe dane znajdują się w Załączniku.

 

Anna Kotara

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

08.01.2021 r.

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl