Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Referenta ds. księgowych

Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie wyższe.
 6. Znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rachunkowości i finansów publicznych.
 7. Umiejętność obsługi komputera, znajomość programów: pakietu Open Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 2. Doświadczenie w pracy w księgowości.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu gospodarki środkami trwałymi.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu zamówień publicznych.
 5. Samodzielność, wysoki poziom kultury osobistej.
 6. Dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań, odporność na stres.
 7. Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie świadectw pracy.
 4. Kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach i kursach.
 5. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 6. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo karne skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia.
 8. W przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 10. Mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45.

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława, ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Starszego Referenta ds. księgowych” w terminie do 22 grudnia 2016 r., do godziny 15:30.

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl