Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na stanowisko Pracownika socjalnego

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

1.Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.930 z późn.zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczne,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie,

2. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4. Kandydat posiada obywatelstwo polskie;

5. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

7. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

II Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1. Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,

2. Umiejętność radzenia sobie ze stresem,

3. Wyrozumiałość, cierpliwość,

4. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność,

5. Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,

6. Dyspozycyjność (gotowość do pracy w godzinach popołudniowych),

7. Umiejętność interpretacji przepisów,

8. Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej,

9. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu,

10. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność,

11. Prawo jazdy kat. B.

III Warunki pracy na stanowisku:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pół etatu.

2. Praca na stanowisku pracownika socjalnego będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

3. Miejsce świadczenia pracy – praca w mieszkaniu chronionym w Oławie, w siedzibie PCPR w Oławie oraz w miejscach zamieszkania osób u których przeprowadzane są wywiady środowiskowe i w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.

4. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna.

IV Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.

3. Kopie świadectw pracy.

4. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo karne skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia.

7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

V Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30, w terminie do 31 października 2017 r.

VI Dodatkowe informacje:

1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45;

2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;

3. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

4. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wybrane do zatrudnienia zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl