Dodane: 2019-08-27

Nabór do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

OGŁOSZENIE O NABORZE

Starosta Oławski, ogłasza nabór na członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w charakterze lekarza- przewodniczącego składu orzekającego o specjalności: psychiatra, okulista, onkolog, neurolog, ortopeda, specjalista chorób wewnętrznych.

Wymogi kwalifikacyjne:

a)prawo wykonywania zawodu lekarza,

b)specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowy zakres kryteriów kwalifikacyjnych stawianych kandydatom, jak i szczegółowy zakres obowiązków członka Zespołu określa rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 poz.2027). Członkowie Powiatowego zespołu są obowiązani odbyć szkolenie zgodne z programem opracowanym w oparciu o minima programowe, o których mowa w § 27 w/w rozporządzenia i złożyć z wynikiem pozytywnym test sprawdzający w zakresie objętym szkoleniem.

Bliższe informacje można uzyskać u Przewodniczącego Zespołu pod numerem telefonu 71 381 25 43.

Przewidziane jest podpisanie umowy zlecenia bądź umowy o świadczenie usług.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl