Klauzula informacyjna dla osoby, której dane dotyczą:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, przy ul. 3 Maja 1.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Katarzyna Bala-Antczak. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem: biuro@abi-kancelaria.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych (własnych i zleconych) z zakresu min.: pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej, pomocy cudzoziemcom i uchodźcom, jak również innych określonych w odrębnych przepisach prawa w celu min.: ustalenia uprawnień, przyznawania i wypłacania świadczeń a także egzekwowania należności.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty i instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,   do czasu ustania celu ich przetwarzania.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przedmiotowego wniosku i ewentualnego przyznania dofinansowania. Odmowa podania danych lub nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować odmową przyjęcia przedmiotowego wniosku, a w konsekwencji nie przyznaniem dofinasowania na cel o który Pani/Pan wystąpił.
  10. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl