Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Osoby niepełnosprawne doświadczone trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu, jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności się mogą ubiegać się o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia za godzinę świadczenia usługi.

Termin składania wniosków: w każdym czasie.

Realizacji dokonuje się po podpisaniu umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy dofinansowania ze środków Funduszu.

Wszystkie osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania powinny złożyć pisemny wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (pok. 4) wraz z załącznikami. Wniosek dostępny jest w siedzibie PCPR w Oławie.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl