Piecza zastępcza w powiecie oławskim

„Piecza zastępcza w powiecie oławskim”

Realizator:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet 9. Włączenie Społeczne;

Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych;

Wartość projektu:

920 265,00 zł

Kwota dofinansowania – 868 425,00 zł

Wkład własny – 51 840,00 zł

Okres realizacji projektu:

01/01/2019 – 31/12/2020

Cel projektu:

Celem projektu „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” jest realizacja usług i wsparcie systemu pieczy zastępczej.

Wsparcie w projekcie kierowane jest do:

Łącznie w ramach projektu objętych wsparciem zostanie 112 osób.

Dzięki udziałowi w projekcie, który wpisuje się w interakcję społeczno-zawodową z elementami specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) nastąpi znacząca poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób przebywających w pieczy.

Realizacja zadań zawartych w ramach projektu pozwoli na dużo sprawniejsze wykonywanie zadań zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na realizację zadań zawartych w ustawie, nie tylko tych obligatoryjnych, ale także takich, które z braku środków nie mogłyby być do tej pory realizowane. Zdecydowanie wpłynie to na wzrost jakości opieki i wychowania dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej zminimalizuje skutki oderwania od środowiska rodzinnego. Pozwoli nabyć dodatkowe umiejętności i kompetencje rodzicom zastępczym.

Formy wsparcia:


 

Biuro projektu mieści się: pl. Zamkowy 17, 55-200 Oława

tel. 71/303 62 95

Osoba do kontaktu: Marta Marszałek

tel. 603386060

marta.marszalek@pcpr-olawa.pl

 

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl