Diagnoza występowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu oławskiego 2011-2015

,,Diagnoza występowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu oławskiego 2011-2015” została wykonana w ramach realizowanego w 2016 roku projektu ,,PRZEŁAMAĆ NIEMOC” - DZIAŁANIE 1- Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu oławskiego w wyniku przeprowadzenia badań diagnostycznych środowisk zagrożonych i tych, w których występuje przemoc w rodzinie. Diagnoza powstała w oparciu o dane pozyskane przez wykonawcę usługi z 10 instytucji i organizacji pomocowych oraz o ankietę środowisk zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie z terenu powiatu oławskiego. W tym celu zostało objętych ankietą ponad 200 osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie z terenu powiatu oławskiego.

Projekt ,,PRZEŁAMAĆ NIEMOC” realizowany był przez Powiat Oławski w imieniu, którego realizującym zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Priorytet II – Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wykonawcą usługi była Fundacja ‘’Pomaluj mi świat” reprezentowana przez: Pana Witolda Jakubasa - Prezesa Zarządu Fundacji ‘’Pomaluj mi świat” i Panią Martę Wszołek - Wiceprezesa Zarządu Fundacji ‘’Pomaluj mi świat”.

Wykonana przez wykonawcę diagnoza powinna pozwolić na pełne rozpoznanie specyfiki zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu oławskiego oraz dostosowanie działań do realnych potrzeb, poznanie potrzeb środowiska rodziny zagrożonej i ogarniętej przemocą, poznanie zasobów środowiska, integrowanie działań pomocowych i mobilizowanie środowiska lokalnego do zaangażowania w działania pomocowe i profilaktyczne.

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl