Szkolenie w zakresie motywacji i pracy z oporem klienta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez jednostki pomocy społecznej, m.in. w kwestii trudności z motywowaniem osób stosujących przemoc w rodzinie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, zorganizowało w dniach 22-23.05.2017 r. szkolenie w formie warsztatu i wykładu, w zakresie motywacji do zmiany oraz pracy socjalnej bez oporu klienta. Jego celem było między innymi nabycie podstawowej wiedzy na temat psychologii motywacji, przejawów i przyczyn powstawania oporu, sposobów radzenia sobie z nim, a także zapoznanie z podstawowymi zasadami i technikami dialogu motywującego. Odbyło się ono w sali plenarnej Starostwa Powiatowego w Oławie, ul. 3 Maja 1.

W szkoleniu wzięło udział 40 profesjonalistów, pracujących w obszarze zapobiegania przemocy domowej oraz pomocy jej ofiarom, w tym członkowie zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych (również kandydaci do tych struktur), a także asystenci rodziny z ośrodków pomocy społecznej powiatu oławskiego, pracownicy Domu Dziecka w Oławie, przedstawiciele policji, służby zdrowia, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacji pozarządowych.

Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń, zacieśnienia kontaktów oraz wypracowania zasad współdziałania kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl