Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

w ramach projektu p.n. „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2  Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karolina Kawalerek, zamieszkała w Oławie.

 

Uzasadnienie wyboru:

Pani Karolina Kawalerek spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja  i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna została oceniona pozytywnie.

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Małgorzata Trybułowska

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl