WERSJA ARCHIWALNA- NABÓR UNIEWAŻNIONY

Zarząd Powiatu Oławskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Ośrodka Wsparcia w Oławie działającego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie.

I. Wymagania niezbędne:

1. określone w art. 6 oraz art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. u. z 2016 r. poz. 902 tj.) oraz określone w art. 122 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 tj.):

2. znajomość przepisów prawnych: ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 25 lipca 2005 r., ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., podstawowa znajomość zarządzania finansami publicznymi, znajomość aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw.

II. Wymagania dodatkowe:

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

Organizacja pracy oraz realizacja zadań Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Ośrodka Wsparcia zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił powyżej 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Oławie Oława ul. 3 Maja 1 lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Oławie ul. 3 Maja 1 55-200 Oława z dopiskiem :

„Nabór na stanowisko Kierownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Ośrodka Wsparcia w Oławie w terminie do dnia 23 marca 2018 r. do godziny 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Oławie po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu do Starostwa.

Kandydaci spełniający wymogi formalne, będą informowani indywidualnie o terminie i zastosowanych technikach naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Oławie oraz na tablicy ogłoszeń PCPR w Oławie.

Oława, dnia 13 marca 2018 r.

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl