WERSJA ARCHIWALNA - NABÓR ZAKOŃCZONY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

w ramach projektu p.n. „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

 

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

1. Wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.

2. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.

3. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

6. Kandydat posiada obywatelstwo polskie.

7. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię.

8. Kandydat posiada co najmniej dwuletni staż pracy.

9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

10. Prawo jazdy kategorii B i dysponowanie samochodem.

 

II Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1. Doświadczenie w pracy jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.

3. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność.

4. Umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji.

5. Dyspozycyjność (gotowość do wyjazdów służbowych i do pracy w godzinach popołudniowych).

6. Umiejętność interpretacji przepisów.

7. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu.

8. Znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do niej oraz znajomość ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

III Warunki pracy na stanowisku:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etatu, na czas określony od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. (czas realizacji projektu p.n. „Piecza zastępcza w powiecie oławskim”.

2. Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

3. Miejsce świadczenia pracy – praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych, w miejscu pracy Zespołu do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.

4. Praca wiąże się z koniecznością sprawnego przemieszczania się pomiędzy odległymi miejscowościami na terenie Powiatu Oławskiego, w związku z czym do obowiązków koordynatora należeć będzie kierowanie samochodem osobowym (również po zmierzchu).

 

IV Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i list motywacyjny.

2. Kopia dowodu osobistego.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.

4. Kopie świadectw pracy.

5. Kopia prawa jazdy kat. B.

6. Oświadczenie o posiadaniu lub dyspozycji samochodu do wykonywania pracy koordynatora.

7. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

8. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

9. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo karne skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia.

10. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona.

11. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

12. Oświadczenie kandydata, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.

13. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w terminie do 19 grudnia 2018 r.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45;

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w Załączniku

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Oława, 11.12.2018 r.

 

 

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl