WERSJA ARCHIWALNA - NABÓR ZAKOŃCZONY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na stanowisko pedagoga

w ramach projektu p.n. „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne

 

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

 

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 6. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pomocy społecznej, funkcjonowania samorządu terytorialnego.

II Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem na stanowisku pedagoga.
 2. Kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej.
 3. Doświadczenie w pracy w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 4. Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.
 5. Wyrozumiałość, cierpliwość.
 6. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność.
 7. Dyspozycyjność.
 8. Prawo jazdy kat. B.

 

III Warunki pracy na stanowisku:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat.
 2. Praca na stanowisku pedagoga będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.
 3. Miejsce świadczenia pracy – siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1, Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Plac Zamkowy 17 w Oławie oraz teren Powiatu Oławskiego.
 4. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna.

 

IV Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
 3. Kopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo karne skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

V Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w terminie do 30 listopada 2018 r.


Szczegółowe informacje znajdują sie w Załączniku.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45.

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Oława, 14.11.2018 r.

 

 

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl