WERSJA ARCHIWALNA - NABÓR ZAKOŃCZONY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na stanowisko psychologa

w ramach projektu p.n. „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

 

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 1. Ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku psychologia.
 2. Prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
 3. 2- letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.
 4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 6. Kandydat posiada obywatelstwo polskie.
 7. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa.
 9. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zwanej dalej ustawą oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pomocy społecznej, funkcjonowania samorządu terytorialnego.

 

II Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa, zwłaszcza w pracy z dzieckiem i rodziną.
 2. Staż pracy w jednostkach pomocy społecznej.
 3. Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.
 4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 5. Wyrozumiałość, cierpliwość.
 6. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność.
 7. Dyspozycyjność.
 8. Umiejętność interpretacji przepisów.
 9. Prawo jazdy kat. B.

 

III Warunki pracy na stanowisku:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etatu, na czas określony od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. (czas realizacji projektu p.n. „Piecza zastępcza w powiecie oławskim)”.
 2. Praca na stanowisku psychologa będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.
 3. Miejsce świadczenia pracy – siedziba Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Plac Zamkowy 17 w Oławie.
 4. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna.

 

IV Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.
 3. Kopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo karne skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 8. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa.

 

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w terminie do 19 grudnia 2018 r.


Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45;

Szczegółowe informacje znajdują sie w Załączniku.

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Oława, 11.12.2018 r.

 

 

 

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl