WERSJA ARCHIWALNA - NABÓR ZAKOŃCZONY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na stanowisko psychologa – ½ etatu

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 1. Ukończenie wyższych studiów magisterskich na kierunku psychologia.
 2. Prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, tj. wpis na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów.
 3. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. Kandydat posiada obywatelstwo polskie;
 6. Kandydat posiada nieposzlakowaną opinię;
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa;
 8. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pomocy społecznej, funkcjonowania samorządu terytorialnego.

II Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa, zwłaszcza w pracy z dzieckiem i rodziną.
 2. Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.
 3. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 4. Wyrozumiałość, cierpliwość.
 5. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność.
 6. Dyspozycyjność.
 7. Umiejętność interpretacji przepisów.

III Warunki pracy na stanowisku:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pół etatu.
 2. Praca na stanowisku psychologa będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.
 3. Miejsce świadczenia pracy – siedziba Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Plac Zamkowy 17 w Oławie.
 4. Praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientami jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna.

IV Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności oraz prawo do wykonywania zawodu psychologa.
 3. Kopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo karne skarbowe. Wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w ciągu 30 dni od zatrudnienia.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 8. Oświadczenie, złożone pod odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, iż kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa.

V Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 lub dostarczenie do pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w terminie do 14 września 2018 r.

 

Szczegółowe informacje znajduja sie w ZałącznikuDodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 71 381 25 45;

 

Małgorzata Trybułowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Oława, 30.08.2018 r.

 

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl