PCPR wykonuje zadania własne powiatu, zadania zlecone przez administrację rządową oraz inne określone w niżej wymienionych ustawach:

1) Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 163 ze zm.),

2) Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r., poz.575),

3) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),

4) Ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r., poz. 1445 ze zm.),

5) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.),

6) Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz.1390).

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. Kutrowskiego 31A
tel. sekretariat: 71/ 303 62 95; 71/ 303 29 71
tel. 501 978 936
sekretariat@pcpr-olawa.pl